Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Nakada Budo Ryu:

§ 1 Forenings navn er Nakada Budo Ryu. Dets Hjemsted er Rødovre Kommune.

§ 2 Formål:

a. Det er klubbens formål at tilbyde interesserede i Japansk Budo-sport såsom: Judo, Jiu-Jitsu, Selvforsvar, Iaido, Ken-jutsu, Kobudo, Kendo og Nin-jutsu mulighed for at dyrke disse aktiviteter samt med udgangspunkt i disse aktiviteter at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og det lokale samfund, samt udvikle en god etik og moral.

b. Det vil sige i overensstemmelse med grundtanken i judo at fremme gode karakteregenskaber og livs principper, samt ved hensigtsmæssig træning at give sine medlemmer en sund legemlig, social udvikling samt udvikle hjælpsomhed over for andre.

c. For de medlemmer, der træner Budo-sport gælder desuden, at disse opøves i selvforsvar, så de i en given situation i nødstilfælde, for at unddrage sig legemlig overlast, kan udøve nødvendig selvforsvar i flg. Nødværgereglen.

§ 3 Optagelse.

a. Som medlem i klubben kan optages enhver der er fyldt 6 år.

b. Gør specielle forhold sig gældende, kan bestyrelsen til enhver tid nægte optagelse i klubben.

c. Optagelse af umyndige personer kræver værges underskrift.

§ 4 Æresmedlemmer

a. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, der er kontingentfrie og har ret til at deltage i alle klubbens arrangementer.

b. Til æresmedlemmer kan udnævnes medlemmer som ikke-medlemmer, der har ydet klubben støtte.

§ 5 Det økonomiske ansvar.

a. Alle økonomiske forhold afgøres af bestyrelsen.

b. Ansvarlige for økonomiske dispositioner er formand og kasserer i forening.

§ 6 Kontingenter.

a. Klubkontingent betales for en hel- eller en halv sæson forud fra 1. januar til 31. december.

b. For nye medlemmer reduceres første betaling i forhold til antal resterende måneder i sæsonen.

c. Såfremt kontingent ikke er betalt kan bestyrelsen nægte vedkommende medlem adgang til trænings lokalerne.

d. Medlemmer der er i kontingentrestance for mere end 2 mdr. fra forfaldsdag registreres som passive uden træningsret eller stemmeret.

§ 7 Udmeldelse/ekskludering

a. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ikke efterlever klubbens bestemmelser, eller som udviser en optræden eller en mobbende adfærd, der kan skade elever eller klubbens omdømme.

b. Udmeldte eller ekskluderede medlemmer har intet krav på klubbens midler.

c. Ekskluderede medlemmer kan anke eksklusionen til først kommende generalforsamling hvor det efter almindelig stemmeflertal afgøres om eksklusionen skal ophæves. Denne afgørelse er endelig.

§ 8 Bestyrelsens sammensætning

a. Bestyrelsen består af 3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år af gangen.

b. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

c. Desuden vælges hvert andet år 1 bestyrelses suppleant.

d. Valgene finder sted på ordinær generalforsamling.

e. Valgbare er alle personer der er medlem af klubben samt personlig myndig.

f. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 2 medlemmer er mødt.

g. I formandens fravær fungerer kassereren som formand.

§ 9 Regnskabet

a. Klubbens regnskabsår går fra den 1.1. til 31.12.

b. Klubbens regnskab oplæses til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

c. Regnskabet skal foreligge revideret til generalforsamlingen.

§ 10 Ordinær generalforsamling.

a. Afholdes hvert år i marts – juni måned.

b. DAGSORDEN:

– Valg af dirigent
– Formandens beretning.
– Kassereren gennemgår regnskabet.
– Indkomne forslag.
– Valg af bestyrelsen, der vælges for to år af gangen.
– Valg af bestyrelsessuppleanter, der vælges for to år af gangen.
– Valg af revisor, der vælges for to år af gangen.
– Evt.(forslag under evt. kan ikke vedtages)

c. Indvarsling til ordinær generalforsamling skal ske mundtligt eller evt. skriftligt, samt ved ophæng i klubben 1 måned før generalforsamlingen, og forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

d. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

e. Vedtægtsændringer kræver 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

f. Stemmeret udøves ved personlig fremmøde.

g. Stemmeret har alle medlemmer i klubben som ikke er i kontingentrestance og som er myndige.

§ 11 Klubbens opløsning

a. Klubben kan ikke opløses, så længe 5 af dets medlemmer kræver dens beståen.

b. Opløsning kan kun ske ved ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Godkendt af generalforsamlingen Rødovre d. 8. september 1960